IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS, DROŠĪBAS TEHNIKAS UN UZVEDĪBAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTIEKUMI
1.1. Sporta zāles CrossFit Urban Tribe (turpmākā tekstā “Zāle”) iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) noteic uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un zāles savstarpējās atbildības robežas, un to tiesības un pienākumus.
1.2. Šie noteikumi pieejami Atlētas kontā, Zāles mājaslapā un pie Treneriem. Noteikumu saīsināta versija izvietota Zāles uzgaidāmajā telpā.
1.3. Zālei ir tiesības mainīt zāles darba laiku, nodarbību grafiku, treneru noslodzi, iekšējās kārtības noteikumus un citus Zāles darba organizācijas noteikumus un kārtību par to informējot Atlētu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2. ZĀLES PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Zāles pakalpojumus ir atļauts izmantot klientiem, kuri ir parakstījuši līgumu, izveidojuši Atlēta kontu https://clients.crossfiturbantribe.com/, iepazinušies ar Zāles lietošanas noteikumiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas ievietoti Atlēta kontā, kā arī veikuši apmaksu par zāles apmeklējumu.
2.2. Reģistrējoties zāles klientu datu bāzē, Atlētam elektroniski jāaizpilda klienta anketa, sniedzot patiesu informāciju un apliecinot piekrišanu šiem noteikumiem. Reģistrācijas datus aizliegts nodot citai personai.
2.3. Pēc reģistrācijas, Atlēts izvēlas un iegādājas izvēlēto abonementu vai atsevišķus zāles pakalpojumus (piemēram, individuāla nodarbība, On Ramp nodarbība, biļetes uz īpašiem pasākumiem u.c.).
2.4. Pirms treniņa Atlēts reģistrējas elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Ja objektīvu iemeslu dēļ Atlēts to nevar apmeklēt nodarbību, ne vēlāk kā vienu stundu pirms nodarbības viņam ir pienākums atcelt reģistrāciju.
2.5. Atlēta kontā reģistrēties nodarbībām vai citiem pasākumiem drīkst:
2.5.1. Atlēts, kam pieder konts;
2.5.2. nepilngadīga persona, ja Atlēts, kuram pieder konts, ir tās likumiskais aizgādnis vai ir citādi pilnvarots pārstāvēt nepilngadīgās personas intereses. Šādā gadījumā Atlēts ir atbildīgs par nepilngadīgās personas iepazīstināšanu ar Zāles lietošanas noteikumiem.
2.6. Ierodoties uz treniņu Atlēts atzīmējas reģistrācijas sistēmā (Check-in). Šī darbība nav jāveic, ja uz nodarbību pierakstījies maksimālais dalībnieku skaits.
2.7. Atlēts ir atbildīgs par personīgajām mantām, ko tas izmanto vai atstāj Zālē. Zāles īpašnieks neuzņemas materiālo atbildību par Zālē un tās palīgtelpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām.

3. ABONEMENTI
3.1. Atlēta kontā https://clients.crossfiturbantribe.com/shop/ ir pieejama aktuālā informācija par Zāles piedāvātajiem nodarbību apmaksas veidiem, kas var būt vienreizēji (viena nodarbība vai viens mēnesis) vai abonementi.
3.2. Vienreizējie maksājumi vai maksājumi par atsevišķiem mēnešiem.
3.3. Abonementi.
3.4. Minimālais abonementa darbības termiņš ir seši mēneši.
3.5. Kārtējais rēķins par abonemntu tiek sagatavots elektroniski atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” septītā panta prasībām, un ir derīgs bez paraksta. Rēķins par attiecīgo mēnesi tiek piegādāts līdz katra mēneša piektajam datumam.
3.6. Atlēts veic rēķina apmaksu ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša, kad rēķins saņemts, desmitajam datumam. Par apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Zāles īpašnieka maksājumu kontā. Ja noteiktajā laikā abonements netiek apmaksāts, tas tiek deaktivizēts un Atlēts zaudē iespēju izmantot tiesības uz tā apturēšanu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
3.7. Atlētam ir tiesības apturēt savu abonementu uz laiku, kas nepārsniedz 14 kalendārās dienas vienu reizi sešu mēnešu periodā. Apturot abonemetu, neizmantotā maksa par abonementu netiek atgriezta, bet gan:
3.7.1. ieskaitīta maksā par nākošo abonementu (Subscription abonements):
3.7.2. pagarināts nodarbību izmantošanas periods attiecīgi par dienu skaitu, uz kurām abonements tika apturēts (Class Card abonements).
3.8. Summa par neizmantotajām abonementa dienām tiek pievienota nākamajam abnonenentam, kā papildu apmeklējuma dienas.
3.9. Atlētam ir tiesības pārtraukt savu abonementu.
3.10. Zāles īpašnieks pēc treneru ieteikuma vai citu Atlētu lūguma var anulēt un nekompensēt abonementu, ja Atlēts ir rupji pārkāpis šos vai citus Zāles noteikumus.

4. KĀRTĪBA ZĀLĒ
4.1. Trenēt un konsultēt zālē drīkst tikai Zāles īpašnieka apstiprinātas personas. Ja Atlēti pārkāpj šo nosacījumu, treneris tiem izsaka aizrādījumu. Ja Atlēts arī turpmāk neievēro šo nosacījumu, treneris var lūgt Atlētu atstāt Zāli vai nekavējoties pārtraukt Līgumu par zāles apmeklēšanu. Šādā gadījumā Atlētam netiek atmaksāta neizmantotā summa par nodarbību vai abonementu.
4.2. Zālē patstāvīgi bez trenera uzraudzības atļauts nodarboties atlētiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.
4.3. Zālē aizliegts:
4.3.1. ienākt ar ielas apģērbu un apaviem, kā arī atrasties basām kājām;
4.3.2. lietot un izplatīt alkoholisko dzērienus, narkotiskās vielas un citas apreibinošas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;
4.3.3. smēķēt;
4.3.4. ienest ķīmiskas, toksiskas, sprādzienbīstamas vai citas dzīvībai vai veselībai bīstamas vielas vai priekšmetus;
4.3.5. izplatīt preces un pakalpojumus, kā arī izvietot to reklāmas bez iepriekšējas saskaņošanas ar administrāciju (sūtot e-pastu uz martins@crossfiturbantribe.com vai accounting@crossfiturbantribe.com) vai treneriem;
4.3.6. uzturēties ārpus norādītā darba laika izņemot gadījumus, kad Zālē tiek organizēti pasākumi.
4.3.7. pārāk skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt personālu vai citus Atlētus;
4.3.8. bojāt zāles inventāru vai telpas;
4.3.9. traucēt grupu vai individuālās nodarbības, tostarp bez nepieciešamības aizņemt Atlētiem nepieciešamo inventāru vai apgrūtināt piekļuvi tam;
4.4. Pēc nodarbības un pēc trenera norādījumiem arī to laikā Atlēti novieto izmantoto sporta inventāru tam paredzētajā vietā. Inventārs pēc tā lietošanas ir jānotīra ar tam paredzētu dezinfekcijas līdzekli.
4.5. Zālē tiek veikta video novērošana kārtības un drošības nodrošināšanai.


5. ATLĒTU UN TRENERU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
5.1. Atlētiem ir tiesības:
5.1.1. izmantot zāles pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
5.1.2. piedalīties citos zāles maksas un bezmaksas pasākumos, izmantot tās speciālos piedāvājumus un atvieglojumus;
5.1.3. vienojoties ar treneri, izmantot zāli individuālajiem treniņiem trenera vadībā.
5.2. Atlētiem ir pienākums:
5.2.1. ievērot Zāles iekšējās kārtības un drošības noteikumus, sekot līdzi aktualitātēm Atlēta kontā;
5.2.2. ienākot zālē reģistrēties nodarbībai;
5.2.3. ievērot vispārpieņemtie tīrības, kārtības un personīgās higiēnas noteikumus;
5.2.4. pēc iespējas izvēlēties nodarbībām atbilstošu sporta tērpu un piemērotus sporta apavos;
5.2.5. pēc iespējas maksimāli precīzi izpildīt vingrnājumu tehniku, ievērot trenera norādījumus un nekavējoties pārtraukt vingrinājuma izpildi pēc trenera aizrādījuma;
5.2.6. precīzi izpildīt trenera norādījumus attiecībā uz inventāra izvietojumu Zālē un tā izmantošanu;
5.2.7. nekavējoties informēt trenerus vai personālu:
5.2.7.1. sava vai cita Atlēta veselības stāvokļa pasliktināšanos (nepatīkamas sāpes, galvas reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta) vai traumu nodarbības laikā;
5.2.7.2. Atlētu vai citu personu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumiem vai var radīt traumas, vai veselības apdraudējumu Zālē esošajām personām;
5.2.7.3. par inventāra vai iekārtu bojājumiem vai defektiem vai aizdomām par tiem;
5.2.7.4. par telpu uzkopšanas nepieciešamību.
5.2.8. izvērtēt un pēc iespējas ņemt vērā treneru ieteikumus treniņu režīma izvēlē;
5.3. Atlēts ir personīgi atbildīgs par:
5.3.1. par saviem treniņiem Zālē un veselības stāvokli, kā arī saziņu ar savu ārstējošo ārstu, ja treniņu laikā vai ārpus tā ir radušās veselības problēmas vai traumas;
5.3.2. laicīgu ierašanos uz nodarbību;
5.3.3. zāles inventāram, iekārtām un telpām nodarītajiem bojājumiem un citiem zaudējumiem.
5.4. Treneriem ir tiesības liegt iespēju Atlētam piedalīties grupu nodarbībās, ja nodarbību sākums tiek kavēts ilgāk par septiņām minūtēm.
5.5. Zāles īpašnieks neuzņemas materiālo un civiltiesisko atbildību par kaitējumu klienta veselībai, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, treneru norādījumus, inventāra lietošanas instrukcijas, kā arī zaudējumus, kas radušies paša klienta neuzmanības vai citu klientus rīcības rezultātā.

6. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
6.1. Zāles iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot lietošanas vai treneru norādītās instrukcijas. Šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizu izmantošanas, jālūdz skaidrojumus un palīdzība personālam vai treneriem.
6.2. Zālē bez trenera uzraudzības aizliegts veikt vingrinājumus ar maksimālo svara slodzi.
6.3. Nodarbību laikā nav ieteicams valkāt jebkādus cietus priekšmetus (gredzenus, auskarus, cietas matus sprādzes utt.)

7. ATLĒTA KONTA DZĒŠANA
7.1. Atlēts var pieprasīt dzēst savu Atlēta kontu. Dzēšot kontu, visi Atlēta personas dati tiks dzēsti, un Atlēts zaudēs iespēju piekļūt reģistrācijas sistēmai. Atlēta konts tiek dzēsts trīs darba dienu laikā un atstāj aiz sevis tiesības atteikt profila dzēšanu, ja datu zudums rada nespēju nodrošināt Servisa pamatdarbību un/vai citu lietotāju drošību.
7.2. Ja atlēts savā Altēta kontā nav bijis autorizējies vairāk kā 12 mēnešus, konts un visi atlēta personas dati tiek dzēsti.

2022.gada 21.maijā.
Rīgā

Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Paldies, ka apmeklējat CrossFit sporta zāles mājas lapu! Mēs ņemam vērā jūsu privātumu un cenšamies nodrošināt, ka jūsu personas dati tiek pienācīgi aizsargāti. Šajā privātuma politikā mēs aprakstīsim, kā mēs apkopojam, izmantojam un aizsargājam jūsu personas datus, kā arī jūsu ar to saistītās tiesības. 1. Savāktie dati Kad jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, mēs varam apkopot šādus personas datus:
    • Jūsu IP adresi un vietni, no kuras jūs ienācāt.
    • Informāciju par jūsu mājas lapas pārlūkošanas paradumiem, piemēram, apmeklētās lapas un klikšķu uzvedība.
2. Datus izmantošana Mēs izmantojam savāktos datus, lai, nodrošinātu mūsu mājas lapas darbību un uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi. 3. Datu aizsardzība Mēs pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību, izmantojot atbilstošus drošības pasākumus pret nelegālu piekļuvi, izmaiņām, izplatīšanu vai zudumu. 4. Datu dalīšana ar trešajām personām Mēs nenododam, nepārdodam jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu darbību vai atbilstību likumdošanai. 5. Jūsu tiesības Jums ir tiesības piekļūt savām personas datiem, tos labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi. Ja jums ir jautājumi vai paziņojumi par šo privātuma politiku vai jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu sadaļā norādīto kontaktinformāciju.
Save settings
Cookies settings