LAIPNI LŪGTS CILTĪ!

+371 66901117

Krustabaznīcas iela 16, Rīga, Latvija

Top

crossfit urban tribe

Iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi

1. Vispārīgie notiekumi

1.1. Sporta zāles CrossFit Urban Tribe (turpmākā tekstā “zāle”) iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā “noteikumi”) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un zāles savstarpējās atbildības robežas, un to tiesības un pienākumus.
1.2. Šie noteikumi pieejami zāles apmeklētājiem mājas lapā vai pēc nepieciešamības jautājot treneriem, pēc noteikumu pilnās versijas. Noteikumu saīsināta versija izvietota zāles uzgaidāmajā telpā.

2. Zāles pakalpojumu izmantošanas kārtība

2.1. Zāles pakalpojumus var izmantot klienti, kuri reģistrēti zāles klientu datu bāzē un,  kuriem ir apmaksāts un derīgs abonements.
2.2. Reģistrējoties zāles klientu datu bāzē, personai elektroniski jāaizpilda klienta anketa, sniedzot patiesu informāciju un apliecinot piekrišanu kluba iekšējās kārtības noteikumiem.
2.3. Pēc reģistrācijas, zāles klients izvēlas un iegādājas sev vajadzīgo un izdevīgo abonementu vai arī iegādājas atsevišķus zāles pakalpojumus (piemēram, individuāla nodarbība, On Ramp nodarbība, biļetes uz īpašiem pasākumiem u.c.).
2.4. Abonements ir paredzēts vienai personai, reģistrācijas datus aizliegts nodot citai personai.
2.5. Zāles biedram ir tiesības apturēt savu abonementu uz laiku ne vairāk kā 14 kalendārās dienas pusgada laikā.  Abonementa summa par pārtraukuma periodu, tiek pievienota nākamajam abnonenentam, kā papildus apmeklējuma dienas.
2.6. Zālē bez trenera uzraudzības pastāvīgi atļauts nodarboties personām no 16 gadu vecuma.
2.7. Viestreneru pakalpojumi un klientu trenēšana bez saskaņošanas ar zāles treneriem vai administrāciju ir aizliegta.

3. Iekšējā zāles kārtība

3.1. Zāles telpās aizliegts

 • Alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana un izplatīšana, smēķēšana, kā arī atrašanās zāles telpās alkohola, narkotisko vielu vai citu vielu reibumā;
 • Preču un pakalpojumu, reklāmas izvietošana vai izplatīšana zālē bez iepriekšējas saskaņošanas ar administrāciju vai treneriem;
 • Bīstamu, ķīmisku, toksisku u.c. dzīvību apdraudošu vielu un šķidrumu ienešana zālē;
 • Citu klientu trenēšana bez saskaņošanas ar zāles treneriem;
 • Uzturēties zālē ārpus norādītā darba laika.

3.2. Zālē un teritorijā tiek veikta video novērošana kārtības un drošības nodrošināšanai.

4. Zāles klientu tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Zāles klientiem ir tiesības:

 • Izmantot zāles pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
 • Izmantot zāles citus masas un bezmaksas pasākums, speciālos piedāvājums un atvieglojumus;
 • Vienojoties ar treneri, izmantot zāles telpas individuālajiem treniņiem trenera vadībā;

4.2. Zāles klientiem ir pienākums ievērot kluba iekšējās kārtības un drošības noteikumus, sekot līdzi aktualitātēm zāles mājas lapā un sociālo tīklu kontos.
4.3. Zāles klientam, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, jāreģistrējas izvēlētajam treniņam. Gadījumā ja klients nevar apmeklēt nodarbību, uz kuru pieteicies, klienta pienākums ir par to ziņot, ne vēlāk kā 1h pirms nodarbības.
4.4. Ienākot zālē klientam jāveic reģistrācija pie reģistrācijas letes.
4.5. Zāles klients ir personīgi atbildīgs par:

 • Savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai nodarbībai, kā arī iespējamiem kaitējumiem veselībai, izmantojot zāles pakalpojumus;
 • Laicīgu ierašanos uz nodarbību;
 • Zāles inventāram, iekārtām un telpām nodarītajiem bojājumiem.

5. Zāles administrācijas un treneru tiesības un atbildība

5.1. Treneri un zāles administrācija ir tiesīgi veikt papildinājumus, izmaiņas un labojumus iekšējās kārtības noteikumos;
5.2. Treneri un zāles administrācija patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt ieeju klubā vai atteikt veikt klienta reģistrāciju personām ar apzinātu mērķi traucēt vai radīt kaitējumu zāles darbībai;
5.3. Treneri un zāles administrācijai ir tiesības anulēt un nekompensēt abonementu, ja  klients ir rupji pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus;
5.4. Treneriem ir tiesības liegt iespēju klientam piedalīties grupu nodarbībās ja klients kavē nodarbību sākumu sākot no 7minūtēm;
5.5. Zāle un zāles personāls neuzņemas materiālo un civiltiesisko atbildību par kaitējumu klienta veselībai, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, treneru norādījumus, inventāra lietošanas instrukcijas, kā arī zaudējumus, kas radušies paša klienta neuzmanības vai citu klientus rīcības rezultātā;

5.6. Zāle un zāles personāls neuzņemas materiālo atbildību par kluba telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām.

6. Uzvedības noteikumi

6.1. Zālē aizliegts:

 • Pārāk skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt personālu vai citus kluba biedrus;
 • Bojāt kluba inventāru un telpas;
 • Bez nepieciešamības aizņemt grupām un citiem klientiem nepieciešamo inventāru vai apgrūtināt piekļuvi inventāram;
 • Traucēt grupu vai individuālās nodarbības;

6.2. Apmeklējot zāli, jāievēro vispārpieņemtie tīrības, kārtības un personīgās higiēnas noteikumi;
6.3. Ienākot zālē jāpārvelk vai jānovelk ielas apavi;
6.4. Nodarbības jāapmeklē atbilstošos sporta tērpos un piemērotos sporta apavos;
6.5. Mazgājoties ieteicams izmantot gumjas čības;

7. Drošības noteikumi

7.1. Nodarbības zālē nekavējoties jāpārtrauc un jālūdz personāla palīdzība, ja nodarbības vai individuālā treniņa laikā parādās nepatīkamas sāpes, galvas reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta;
7.2. Zāles iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot lietošanas vai treneru norādītās instrukcijas. Šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizu izmantošanas, jālūdz skaidrojumus un palīdzība personālam vai treneriem.
7.3. Zālē bez trenera uzraudzības aizliegts veikt vingrinājumus ar maksimālo svara
slodzi;
7.4. Personāls jāinformē nekavējoties:

 • Par savu vai cita klienta traumu vai veselības stāvokļa traucējumiem;
 • Par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumiem vai var radīt traumas, vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējiem vai citiem apmeklētājiem;
 • Par inventāra vai iekārtu bojājumiem vai defektiem;
 • Par telpu uzkopšanas nepieciešamību ja novērojams kāds traucējošs aspekts;

7.5. Nodarbību laikā nav ieteicams valkāt jebkādus cietus priekšmetus (gredzenus, auskarus, cietas matus sprādzes utt.)